לימודי החטיבה בחשבונאות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנת תשע"ז

דרישות קבלה

 • תלמידים שהתקבלו לחוג לחשבונאות כתלמידים מן המניין לתכנית הדו-חוגית בצירוף הפקולטה למדעי החברה, בהליכי הקבלה הרגילים, ואשר הגישו בקשה להפסקת לימודיהם בחוג לחשבונאות והצהירו על ויתורם להמשך לימודיהם בחוג לחשבונאות או עמדו בתנאים אחרים כפי שנקבעו ע"י ועדת הוראה.
   
 • תלמידי הפקולטה למדעי החברה, העומדים בתנאי הקבלה של החוג לחשבונאות ואשר הודיעו מראש על כוונתם ללמוד לימודי חטיבה בלבד. תלמידים אלה יופנו באמצעות ועדת הקבלה של הפקולטה למדעי החברה.
   
 • תלמידי חטיבה בחשבונאות, המבקשים להצטרף לחוג יידרשו לעבור הליכי רישום החלים על כלל המועמדים לחוג ולעמוד בדרישות הקבלה.

 

 

סדרי רישום

 • כל התקנות החלות על תלמידי החוג לחשבונאות, לרבות דרישות מוקדמות ומקבילות ותקנון בחינות, חלות גם על תלמידי החטיבה בחשבונאות.
 • הרישום לקורסים במסגרת החטיבה ייערך במזכירות החוג לחשבונאות.

 

 

היקף תכנית הלימודים

על תלמיד החטיבה להשלים מכסת לימודים בהיקף של 19 ש"ס לפחות. במסגרת מכסה זו לא ייכללו קורסים המהווים דרישות מוקדמות או מקבילות לקורסים הנדרשים, ואשר אינם חלק מתכנית-החטיבה.

 

 

תכנית הלימודים

 שם הקורס

היקף 

 דרישות מוקדמות ומקבילות

הדרכה בספריה - שימוש במאגרי מידע (1)

 

 

 יסודות  החשבונאות

 5

בחינת פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים

 חשבונאות ניהולית 

 3

יסודות החשבונאות (2)
יסודות הכלכלה (2)

בעיות מדידה בחשבונאות

 3

יסודות החשבונאות
יסודות המימון

יסודות המימון

4

יסודות החשבונאות (2)

מסים א'

 4

יסודות המשפט העסקי

יסודות החשבונאות

 סה"כ ש"ס

 19

 

 

הערות:

 1. ניתן לבצע את ההדרכה באחד מהחוגים חשבונאות או כלכלה.
 2. דרישה מקבילה.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block