רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות - תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • הלימודים לתואר ראשון הם סמסטריאליים. רישום לקורסים מתקיים בתחילת כל סמסטר. הרישום מתקיים בשתי ריצות מחשב לפי "שיטת המכרז" Bidding .
  עקרונות שיטת הרישום מתפרסמים באתר החוג.
  מכתב המפרט את סדרי הרישום ולוח הזמנים לקורסים מתפרסם באתר החוג ויישלח באמצעות הדואר האלקטרוני סמוך למועדי הרישום.
   
 • בתום הריצה השנייה של כל סמסטר רשאי תלמיד להגיש בקשה לשינויים, ביטול/הוספה של קורסים. התלמיד יוזמן להגיש הבקשה לשינויים באמצעות טופס רישום מקוון לפי תאריכים שיקבעו ויתפרסמו בהתאם.
   
 • הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורסים בשל מיעוט נרשמים.
   
 • חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד.
   
 • חל איסור על רישום לקורסים החופפים בתכני הלימוד בשני החוגים. לבירורים ניתן לפנות למזכירות החוג.
   
 • בתום תהליכי הרישום והשינויים, תיעשה ע"י מזכירות החוג בדיקת עמידה בדרישות הקדם/במקביל - מידע מפורט בסעיף תנאים להתקדמות בלימודים, בתקנון.
  האחריות לעמידה בדרישות לקורסים חלה על התלמיד. תבוטל הרשמתו לקורס של תלמיד אשר לא עמד בדרישות. הודעה תישלח לתלמיד.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block