לוח בחינות סמסטר א' מועד ב' - תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


(`החוג לחשבונאות - סמסטר א` - מועד ב` (בחלק מהקורסים המוצעים בשני הסמסטרים ובקורסים שלא מוצעים בסמסטר ב

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד ב  
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   17/02/2021  
12111103   יסודות החשבונאות   18/02/2021  
12112206   דיני עסקים ותאגידים   18/02/2021  
12215111   יסודות המתמטיקה לניהול   21/02/2021  
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   23/02/2021  
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   23/02/2021  
12111212   יסודות המימון   24/02/2021  
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   24/02/2021  
12113815   סמינר בחשבונאות פיננסית   28/02/2021  
12215114   סטטיסטיקה לניהול   28/02/2021  
12215112   מבוא לסטטיסטיקה   02/03/2021  
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   02/03/2021  
12112244   מסים א'   04/03/2021  
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   04/03/2021  
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   07/03/2021  
12215120   כלכלת עסקים ב'   07/03/2021  
12111106   יסודות המשפט העסקי   10/03/2021  
12112245   מסים ב'   10/03/2021  
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   11/03/2021  
12113814   סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   11/03/2021  
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   14/03/2021  
12113311   ביקורת דוחות כספיים   14/03/2021  
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   16/03/2021  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block