הנחיות אקדמיות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

 • הלימודים בתכניות הלימוד לקראת התואר השני מתבססים על השיטה הסמסטריאלית. ההוראה בפקולטה מתקיימת בסמסטרים א' ו-ב' ובחלק מהקורסים גם בסמסטר הקיץ.
   
 • יחידת לימוד סמסטריאלית היא בת 75 דקות ונקראת י"ס. בד"כ שקול 1 י"ס ל- 2 ש"ס.
   
 • חובות התלמידים בקורסים השונים ייקבעו על ידי המורים.
  בדרך כלל יכללו דרישות אלה: השתתפות בשיעורים, הגשת עבודות בית, השתתפות בפרויקטים ובעבודות שדה וכן עמידה בבחינות.
   
 • הנוכחות בשיעורים חובה, אלא אם כן הודיע המורה הודעה אחרת. כן רשאי מורה, אם מצא זאת לנכון, לקבוע שיעורי השלמה ולחייב את התלמידים להשתתף בהם.
   
 • תלמיד חייב להגיש את כל התרגילים, האירועים והעבודות במועד שנקבע. עבודות ופרויקטים, שהותר להגישם לאחר סיום הקורס, יוגשו במועד שנקבע ולא יאוחר מ-3 חודשים מיום סיום הקורס. תלמיד שלא סיים את כל חובותיו במועד הנ"ל, יירשם לו ציון נל"ר - נעדר ללא רשות.
   
 • הגשת עבודה לאחר תום שנת הלימודים או הסמסטר כרוכה בתשלום. ראה הוראות המדור לשכ"ל. תשומת לב התלמידים מופנית לנוהל האוניברסיטאי על הגשת עבודות.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block