פניות תלמידים לוועדת הוראה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

פניות תלמידים שאינן בתחום טיפולה של מזכירות התלמידים יופנו לוועדת ההוראה במכתב מנומק, באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: v_h@tauex.tau.ac.il


הוועדה תדון בפנייה ותשובתה תועבר לתלמיד אף היא בדואר אלקטרוני.


הוועדה תדון שנית בפנייתו של תלמיד אך ורק אם הובא בפניה מידע נוסף שלא היה בידה בדיון הקודם.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block