רשימת הדקאן

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

אחת לשנה, במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים תתפרסם "רשימת דקאן" אשר תכלול תלמידים מצטיינים. לתלמידים אלה יוענקו תעודות הצטיינות בטקס מיוחד.

תלמיד ייכלל ב"רשימת הדקאן" אם צבר 12 י"ס לפחות בשנה"ל שעברה (להוציא לימודי השלמה ופטורים) בממוצע משוקלל שאיננו נמוך מ-90. במניין הקורסים יילקחו בחשבון אך ורק קורסים בהם השתתף בפועל בהיותו תלמיד לתואר שני.


יוצא מכלל זה תלמיד שהשתתף בשנה"ל שעברה בתכנית לחילופי סטודנטים ואשר לגביו מתקיימים הכללים האלה:

  • צבר בשנה"ל שעברה קורסים בהיקף 8 י"ס לפחות בציון ממוצע משוקלל שאיננו נמוך מ-90.
  • למד בשנה"ל שעברה באוניברסיטה בחו"ל קורסים בהיקף 4 י"ס לפחות.

הצטיינות דקאן תוענק לכל היותר פעמיים במהלך הלימודים לתואר.

 


מספר הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לא יעלה על 3% מכלל התלמידים בתכנית.

 

תלמיד שסיים את לימודיו והוענק לו תואר בטקס הענקת התארים לא ייכלל ברשימה.

 

בקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" יילקחו בחשבון ציונים של שנת הלימודים שעברה אשר ייזקפו לזכות התלמיד עד 15 בנובמבר לכל המאוחר.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block