קורסים מעבר למכסת הלימודים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

תלמיד רשאי ללמוד קורסים נוספים בלימודים מתקדמים מעבר למכסת השעות לקבלת התואר. 
עם תום לימודיו יודיע התלמיד בכתב למזכירות על הקורסים בהם השתתף מעבר למכסה וברצונו להוציאם מרשימת הלימודים.
ציוני קורסים אלה יירשמו בגליון הציונים תחת הכותרת, "קורסים עודפים", ולא יובאו בחשבון בשקלול הציון הסופי.

בנסיבות מסוימות, תלמיד שלמד קורס/ים מעבר למכסת לימודיו לתואר יהיה זכאי להחזר שכ"ל בהיקף שלא יעלה על 3 י"ס, בכפוף לנהלי הפקולטה והאוניברסיטה. פרטים ביחידה לשכ"ל.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block