סיום לימודים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

1.   משך הלימודים לקראת התואר

 • משך הלימודים התקני לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא שנתיים. ניתן להאריך את הלימודים בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת, לכל היותר, אך ורק באישור ועדת ההוראה הפקולטטית.
   
 • תקופה של הפסקת לימודים נכללת בפרק הזמן התקני של הלימודים לקראת התואר.

 

2.   שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 • תלמיד שהשלים את כל חובותיו לקראת תואר שני ומבקש לקבל אישור זמני על סיום לימודיו וכן להשתתף בטקס הענקת התארים, חייב ליזום הליך של הכרה בסיום לימודיו, באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד" לא יאוחר מ-31 במארס בשנה בה מתקיים הטקס (על התלמיד חלה חובת המעקב אחר הטיפול בבקשתו).
  תלמיד המעוניין להודיע על שינוי בפרטיו האישיים (למשל: שינוי שם) חייב גם כן לסיים את כל ההליכים עד 31 במארס.
  עם הגשת הבקשה בטלה זכותו של התלמיד לפנות בערעור כלשהו הנוגע לציוניו. מועד הזכאות לתואר ייקבע על-פי מועד הגשת העבודה/המטלה האחרונה.
  תלמיד בתכנית "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" המעוניין בכך, יוכל לקבל אישור על מיקומו היחסי בין הזכאים לתואר באותה שנה.
   
 • בשקלול הציון הסופי לקראת התואר יובאו בחשבון ציוני הקורסים שהתלמיד למד בפקולטה והמהווים חלק מתכנית לימודיו, פרט ללימודי ההשלמה ופרט לקורסים שעל פי הצהרת התלמיד הם מעבר למכסת לימודיו.
   
 • בתכניות המוסמך שאינן כוללות הגשת עבודת גמר יחושב הציון המשוקלל ע"י צרוף מכפלות ציוני הקורסים בהיקפם מחולקים בסה"כ הי"ס.
   
 • בתכניות המוסמך הכוללות הגשת עבודת גמר, אופן שקלול הציון יהיה כנ"ל ויהווה 70% מהציון הסופי. משקל ציון עבודת הגמר יהווה 30% מהציון הסופי.

 

 

3.   הענקת תואר בהצטיינות

 • תואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יוענק לתלמיד אשר סיים לימודיו בציון סופי 90 ומעלה.
   
 • התואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמיד אשר סיים לימודיו בציון סופי 95 ומעלה.
 • בתעודות המוענקות למסיימי תכנית לימודי תעודה, לא תצויין הצטיינותם של התלמידים.

ניתן להגיש בקשה לסיום עד תאריך 31.3.2019

______________________________________________

*  89.5 ומעלה ו-94.5  ומעלה נכללים בכלל הענקת תואר בהצטיינות/בהצטיינות יתרה.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block