התקשרות עם ארגונים וגורמים עסקיים בהקשר ללימודים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

ניתן להגיש תרגילים, פרויקטים ועבודות הקשורים במגע עם חברות וגורמים עסקיים. לפיכך מופנית תשומת לב התלמיד לסעיף הרלוונטי בתקנון עבודת גמר לתואר שני. סעיף זה מחייב כל תלמיד המבצע עבודה הכרוכה בהתקשרות עם ארגונים וגורמים עסקיים.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block