תקנון עבודת גמר לתואר שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

מטרות

במסגרת העבודה על התלמיד להוכיח את כושרו לבצע עבודה מעשית. על העבודה לשקף כושר ניתוח וסינתזה, יכולת התבטאות בהירה,  הפגנת כושר אנליטי ויכולת שימוש בשיטות מחקר. העבודה יכולה להתבסס על עבודת שדה או להיות עבודה תיאורטית. העבודה תוערך בהתאם לתרומתה למדעי הניהול שתתבטא בתרומה לידע באחד מתחומי הניהול, או ביישום חדשני של מודלים או כלים קיימים.

 

תנאי קבלה למסלול עם עבודת גמר

תלמיד רשאי להגיש הצעה לעבודת גמר לאחר שהשלים בהצלחה  12 י"ס לפחות, ובתנאי שישיג את הממוצע המשוקלל הנדרש בתכנית בה הוא לומד. בכל תכנית מפורטת רשימת הקורסים אותם עליו לעבור בציון ממוצע משוקלל של 80 ומעלה (במימון חשבונאות הממוצע 85).

התלמיד יפנה למזכירות הסטודנטים בבקשה לעבור למסלול עם תזה, באמצעות טופס הבקשה למעבר למסלול עם עבודת גמר (תזה)

 

הנחיה

 • על התלמיד להציע נושא לעבודת גמר, למצוא מנחה אישי ולקבל את הסכמתו להנחיית העבודה. המנחה חייב להיות חבר סגל של הפקולטה לניהול בדרגת מרצה לפחות. 
   
 • במקרים יוצאים מן הכלל רשאית ועדת ההוראה או הוועדה היחידתית הנוגעת בדבר לאשר מנחה אשר אינו נמנה עם סגל הפקולטה לניהול ובתנאי שהוא בעל תואר שלישי ושייך לאחד מהמסלולים הבאים: מסלול חוקרים, מסלול מורים אורחים, מסלול נלווה, מסלול מקביל, מסלול מורים מן החוץ ומסלול חברי הוראה. כמו כן רשאי חבר סגל מאוניברסיטה אחרת בישראל להנחות תלמידים בכתיבת עבודות גמר. במקרים אלה יצורף להנחייה חבר סגל הפקולטה לניהול מהמסלול הרגיל בדרגת מרצה לפחות. מעמד המנחה יצויין במפורש בדו"ח הועדה. 

 

אישור הצעת מחקר

 1. על התלמיד להגיש למנחה הצעת מחקר מפורטת.

  מבנה ההצעה:
  היקף ההצעה לא יעלה על 5 עמודי A4 ברווח כפול, ויכלול בצורה תמציתית את הסעיפים הבאים:
  ♦  ​​​נושא העבודה בעברית ובאנגלית
  ♦  תוכן עניינים
  ♦  מטרות העבודה, תאור הסוגיות שייכללו בה
  ♦  התרומה המדעית או היישומית של העבודה המוצעת
  ♦  סקירת ספרות תמציתית בציון השערות או מודלים שייבדקו
  ♦  שיטות המחקר, כולל דגימה, כלי המדידה וסוגי הניתוח
  ♦  רשימת ביבליוגרפיה התחלתית

  לוח זמנים:
  אחת לסמסטר, מיום התחלת עבודת הגמר יגיש התלמיד למזכירות התכנית דו"ח התקדמות מאושר ע"י המנחה, אלא אם כן נקבע לו פרק זמן קצר יותר.

   
 2. המנחה יציג לאישור ראש התכנית הרלבנטית את הצעת המחקר של התלמיד.
   
 3. לאחר אישור ההצעה יתמנה קורא או קוראים.
   
 4. התלמיד יעביר למזכירות הסטודנטים של התכנית הרלבנטית את טופס הבקשה לאישור נושא והצעה לעבודת גמר, חתומה ע"י המנחה וראש התכנית לאישור סופי של ההצעה.

 

אישור עבודת הגמר

עבודת הגמר תיבדק ע"י מנחה/מנחי העבודה והקורא שאושר. במקרים מסויימים יהיה צורך בקורא נוסף. באישור ועדת ההוראה או הוועדה היחידתית יהיה ניתן למנות קורא, שאינו נמנה עם הסגל הקבוע של אוניברסיטת ת"א.

 

מבנה העבודה:

שער בעברית חיצוני

שער בעברית פנימי

דף הבעת תודה או הקדשה (אם קיים - יופיע בעמוד נפרד)

תקציר בעברית

תוכן העניינים

רשימת ציורים/טבלאות

גוף העבודה

נספחים

רשימת ביבליוגרפיה

תקציר באנגלית

שער באנגלית פנימי

שער באנגלית חיצוני

 

מבנה צורני ושפה

העבודה תודפס על צידו האחד של דף  A4.

עבודת הגמר תוגשה בשפה העברית/האנגלית. בכל מקרה יש להגיש את העבודה עם שער עברי ואנגלי וכן לכתוב תקציר עברי ותקציר אנגלי.

 • שער העבודה בעברית:
  את שער העבודה חיצוני ופנימי יש לערוך לפי הדוגמה.
  שימו לב:  השער הפנימי (העמוד הראשון שלאחר הכריכה) יודפס בתוספת ההערה הבאה שמקומה בחלק התחתון של העמוד:
  הממצאים והמסקנות המופיעים בעבודה זו הם דיעותיו של כותב העבודה בלבד ואינם מייצגים בהכרח את השקפותיהם ודיעותיהם של מנחי העבודה, הקוראים או חברי הסגל האקדמי של הפקולטה לניהול.
   
 • שער העבודה באנגלית
  שער חיצוני ופנימי יש בשפה האנגלית יופיע בצידה השמאלי של העבודה, לפי הדוגמה. תוכנם יהיה תרגום נאמן של תוכן שער העבודה בעברית.
  שימו לב:   השער הפנימי (העמוד הראשון שלאחר הכריכה) יודפס בתוספת ההערה הבאה שמקומה בחלק התחתון של העמוד:
  The thesis outlines the writer's own findings and conclusions, and does not necessarily represent the views of the advisor (supervisor) or the faculty members.

 

התקשרות עם ארגונים וגורמים עסקיים

ישנן עבודות גמר הכרוכות במגע עם חברות וגורמים עסקיים, לכן מובאים לתשומת לב התלמידים הכללים האלה:

 • פניית התלמידים לעריכת מחקר-שדה בארגון או במפעל כלשהו תבוצע רק באישור המנחה. 
 • פנייה לארגון או למפעל היא של התלמיד ולא של הפקולטה. 
 • הפנייה לארגון תהיה בכתב, ולא תהיה על גבי נייר רשמי של הפקולטה.
 • תלמיד שמחקרו מתמקד בארגון אחד או קבוצה קטנה של ארגונים יגש לעבודת השדה רק לאחר שקיבל אישור על כך מהארגון או מהמפעל.
  האישור חייב לכלול את הסכמת הארגון או המפעל לפרסום העבודה, בין אם הפרסום יהיה בשמו המלא של הארגון או המפעל, או בשם בדוי כלשהו. אם הארגון יסכים מראש לאשר רק את ביצוע העבודה ויתנה את פרסומה באישור נוסף של החיבור הכתוב, ישיג התלמיד אישור לביצוע העבודה לפני שיחל בה. התלמיד יהיה חייב להשיג (לאחר הגשת החיבור לארגון), אישור נוסף לפרסום העבודה. 
 • אם מסיבה כלשהי יחזור בו הארגון מהסכמתו לפרסום העבודה, או שפרסום העבודה לא יתאפשר מסיבה כלשהי שאיננה תלויה באוניברסיטה, לא יהיה התלמיד זכאי לקבל את התואר "מוסמך", אפילו עמד בכל הדרישות לקבלת התואר. 
 • תלמיד אשר במסגרת עבודת הגמר שלו עורך ניסויים בהם מעורבים בני-אדם, חייב לקבל על כך אישור מראש מהוועדה המוסמכת לכך. (ראה פרטים בתקנון האוניברסיטאי שבראשית ידיעון זה.) 
 • התלמיד ישלח מכתבי תודה לארגונים ולאישים איתם בא במגע ואשר עזרו לו בביצוע עבודתו.

 

הפצת עבודת הגמר

 • עבודת הגמר תועבר (בקובץ וורד) למנחה ולמזכירות התכנית:
  • בניהול טכנולוגיה ומידע, מימון חשבונאות ושיווק - בתיה לופו, למייל: batial@tauex.tau.ac.il
  • למזכירות התכנית בהתנהגות ארגונית - רחל טהר, למייל:  racheltahar@tauex.tau.ac.il
 • כמו כן, יוגשו 3 דיסקים למזכירת התכנית.

 

בקשה למעבר למסלול עם עבודת גמר  בקשה למעבר למסלול עם עבודת גמר (תזה)
בקשה לאישור נושא עבדת גמר  בקשה לאישור נושא והצעה לעבודת גמר (תזה)
שער העבודה (בעברית)  שער העבודה (בעברית)
שער העבודה (באנגלית)  שער העבודה (באנגלית)

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block