סמסטר בחו"ל - מידע ליוצאים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • חובות לפני היציאה

  סטודנטים שהתקבלו לתכנית, לפני יציאתם לחו"ל מחויבים לנושאים הבאים:

  • לשלם מקדמת שכר לימוד (ביחידה לשכר לימוד או בכרטיס אשראי דרך המידע האישי). סטודנטים אשר לא ישלמו את המקדמה לפני נסיעתם לאוניברסיטה המארחת בחו"ל, לימודיהם יושעו. ​לאחר החזרה יקבלו הסטודנטים ספח תשלום על יתרת הקורסים (זאת לאחר שהקורסים יוכרו וירשמו במערכת הרישום של אוניברסיטת תל אביב).
  • לרכוש ביטוח רפואי לחו"ל. אוניברסיטת תל אביב אינה אחראית לביטוחם של הסטודנטים בעת שהותם בחו"ל. 
  • להשתתף ב"סדנת הכנה" לפני הנסיעה (הסדנה נערכת באופן קולקטיבי לכל  הסטודנטים היוצאים לחו"ל בסביבות חודש יוני).
  • להשתתף לפחות ב-3 מפגשים עם אורחים בינלאומיים שיתקיימו בפקולטה, ביניהם: משלחות מחו"ל, שבוע אוריינטציה לסטודנטים נכנסים, DBI ועוד.
  • לקבל אישור עקרוני על הקורסים אותם תלמדו בחו"ל ממנהלת התכנית. שימו לב - הקורסים שילמדו בחו"ל יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של הסטודנטים, אך ורק אם יאושרו על ידי מנהלת התכנית. כדי להימנע מאי נעימויות, יש לקבל את האישור לפני תחילת הלימודים בקורס. חשוב לזכור כי תהליך האישור לוקח מספר ימים, לכן מומלץ להקדים ולהתחיל את התהליך ברגע שרשימת הקורסים זמינה.
  • עליכם לבחור אם אתם מעוניינים שהקורסים יוכרו לכם כקורסי חובה, בחירה או התמחות. במקרה של קורסי חובה, יש לציין את המקבילה של כל קורס בפקולטה ולהציג סילבוס או תיאור קורס (על הקורסים להיות זהים כמעט לחלוטין). לגבי קורסי בחירה כלליים (שלא במסגרת התמחות או MSc יינתן לסטודנטים מרווח בחירה גדול יחסי. קורסי התמחות ו-Msc יאושרו על ידי ראשי ההתמחויות בלבד (הפנייה תעשה על ידי מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים).
  • שימו לב כי - חריגה ממכסת הי"ס הנדרשת מכם להשלמת התואר, מחויבת בתוספת שכר לימוד, בכפוף לתקנון היחידה לשכר לימוד. האחריות לבירור הנושא חלה על הסטודנטים טרם יציאתם לחילופי סטודנטים. 
  • יש לקרוא את תקנון התכנית לחילופי סטודנטים ולחתום על חוזה החילופין.
  • יש למלא את טופס האישור של מזכירות הפקולטה (הסטודנט ימלא את את פרטיו האישיים והמזכירות תמלא את הפרטים הנוספים). 

   

 • חובות במהלך השהות בחו"ל

  בעת הגעתכם לאוניברסיטה המארחת בחו"ל

  • אנא התנהגו בייצוגיות! הנכם נציגי הפקולטה לניהול ואוניברסיטת תל אביב. אנו מצפים מכם לייצג אותנו בכבוד מבחינה אישית ואקדמית!
  • בחרו את הקורסים שברצונכם ללמוד באוניברסיטה המארחת. עליכם ללמוד מינימום 4 י"ס ומקסימום 6 י"ס. 
  • מלאו את טופס ההכרה בקורסים ושלחו אותו בצירוף הסילבוסים אל הילה רחמני מנהלת התכנית: hilara@tauex.tau.ac.il

   

  להזכירכם!

  • עליכם לבחור אם אתם מעוניינים שהקורסים יוכרו לכם כקורסי חובה, בחירה או התמחות. במקרה של קורסי חובה, יש לציין את המקבילה של כל קורס בפקולטה ולהציג סילבוס או תיאור קורס (על הקורסים להיות זהים כמעט לחלוטין). לגבי קורסי בחירה כלליים (שלא במסגרת התמחות או MSc יינתן לסטודנטים מרווח בחירה גדול יחסי. קורסי התמחות ו-Msc יאושרו על ידי ראשי ההתמחויות בלבד (הפנייה תעשה על ידי מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים).
  • חישוב היחידות הסמסטריאליות יתבצע כדלהלן:
   • 18 - 26 שעות = יחידה אחת
   • 27 - 35 שעות = 1.5 יחידות
   • 36 - 40 שעות = 2 יחידות
    מנהלת התכנית תבצע את ההמרה ותהיה המשיבה הסופית בעניין. 
    פרטים נוספים על תהליך ההכרה בקורסים.
  • תלמידי התכנית לניהול פיננסי מחויבים לקחת קורס אחד במימון במהלך שהותם בחו"ל ובאישור ראש התכנית בלבד. יש לציין זאת למנהלת התכנית בתהליך אישור הקורסים
  • תלמידי .M.Sc מחויבים  לקחת קורסים במסגרת ההתמחות שלהם בלבד ובאישור ראש ההתמחות בלבד. עליהם לציין זאת למנהלת התכנית בתהליך אישור הקורסים
  • קורסי פרויקט לא יוכרו
  • קורסי שפה לא יוכרו
  • לא יוכרו קורסים שכבר נלמדו בפקולטה למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.
  • שימו לב כי - חריגה ממכסת הי"ס הנדרשת מכם להשלמת התואר, מחויבת בתוספת שכר לימוד, בכפוף לתקנון היחידה לשכר לימוד. האחריות לבירור הנושא חלה על הסטודנטים טרם יציאתם לחילופי סטודנטים. 

  הערות חשובות

  • קורסים בהם הציונים בחו"ל יהיו A או B יוכרו וכן יוכר קורס אחד בלבד שציונו C ושווה ערך לציוני הפקולטה בטווח שבין 60 - 69.
  • מקסימום יחידות הסמסטר שיכולות להיות מוכרות במסגרת חילופי הסטודנטים הוא 6, למרות שחלק מהאוניברסיטאות בחו"ל עשויות לדרוש מסטודנט לקחת עוד קורסים או חישוב כולל של שעות גבוה יותר. מינימום יחידות הסמסטר שיכולות להיות מוכרות הוא 4.
  • שימו לב! יתכן וסטודנט יתקבל לקורסים מיוחדים בחו"ל בנישות ספציפיות ונדירות שלא ניתן יהיה להכיר בהן בחזרתו לישראל. במקרה כזה על הסטודנט יהיה להחליט מראש האם ברצונו לקחת את הקורס בכל זאת או לוותר עליו.
 • הוצאות ועלויות

  • סטודנט המשתתף בחילופי סטודנטים לא ישלם שכר לימוד לאוניברסיטה המארחת אלא לאוניברסיטת תל אביב.
  • שימו לב - לעיתים ישנן אוניברסיטאות שדורשות תשלום עבור רישום לאוניברסיטה (כדי להפיק כרטיס סטודנט, מסמכים הנוגעים לשהותכם באוניברסיטה וכדומה) או עבור חומרי לימוד. תשלום זה ישולם על ידי הסטודנט בלבד.
  • הוצאות הנסיעה והמחייה משולמות במלואן על ידי הסטודנט. מידע אודות עלויות המחיה ניתן למצוא בסיכומי החילופים שנכתבו על ידי סטודנטים שהשתתפו בתכנית.
 • חומרי מידע ושיווק

  כנציגי הפקולטה לניהול באוניברסיטאות המארחות בחו"ל, לעיתים תתבקשו להציג ולספר אודות הפקולטה לסטודנטים הבינלאומיים.

  לנוחיותכם, מצורפים כאן קבצי מידע ושיווק אודות התכניות הבינלאומיות הקיימות בפקולטה. 

  אנו סומכים ומאמינים בכם שתייצגו אותנו בכבוד!  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block