תקנון פרוייקט סיום לתואר שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

1. מטרות

 • 1.1 עבודת מחקר: עבודה אמפירית או תיאורטית במסגרתה יגדיר התלמיד בעיה מחקרית ויישם פתרונה באמצעות שיטות מחקר מקובלות.
 • 1.2 עבודת שדה: עבודת השדה תאפשר לתלמיד בחינה לעומק של אירוע (או כתיבתו) מתוך מגוון האפשרויות היישומיות בתחום ההתמחות. העבודה באישור מורה או מנחה.
 • 1.3 עבודת סיכום: פרויקט המתמודד עם בעיה יישומית בתחום ההתמחות אשר הוגדרה על ידי התלמיד ואושרה על ידי המנחה.

 

 

2. קביעת נושא, בחירת מנחה וקוראים: 

 • 2.1   תלמיד רשאי להגיש הצעה לפרוייקט סיום לאחר שסיים שמיעת 12 י"ס לפחות ובתנאי שישיג את הממוצע המשוקלל הנדרש בתכנית בה הוא לומד. בכל תכנית מוגדרים לימודי החובה או לימודים בסיסיים רלוונטיים. 
   
 • 2.2   על התלמיד המציע נושא לפרוייקט סיום, למצוא מנחה אישי ולקבל את הסכמתו להנחיית העבודה. המנחה חייב להיות חבר סגל של הפקולטה לניהול בדרגת מרצה לפחות. 
   
 • 2.3   במקרים יוצאים מן הכלל רשאית ועדת ההוראה או הוועדה היחידתית הנוגעת בדבר לאשר מנחה אשר אינו נמנה עם סגל הפקולטה לניהול, ובתנאי שהוא בעל תואר שלישי ושייך לאחד מהמסלולים הבאים: מסלול חוקרים, מסלול מורים אורחים, מסלול נלווה, מסלול מקביל, מסלול מורים מן החוץ ומסלול חברי הוראה. כמו כן רשאי חבר סגל מאוניברסיטה אחרת בישראל להנחות תלמידים בכתיבת הפרוייקט. במקרים אלה יצורף להנחייה חבר סגל הפקולטה לניהול מהמסלול הרגיל בדרגת מרצה לפחות. מעמד המנחה יצויין במפורש בדו"ח הוועדה. 
   
 • 2.4   על התלמיד להגיש למנחה את הבקשה לאישור נושא והצעה לפרוייקט הסיום (נספח א'). המנחה יציג לאישור ראש התכנית הנוגעת בדבר את ההצעה של התלמיד. לאחר אישור ההצעה יתמנה קורא או קוראים. 
   
 • 2.5   פרוייקט הסיום ייבדק ע"י המנחה ועוד קורא אחד לפחות. באישור ראש התכנית או ועדת ההוראה היחידתית יהיה ניתן למנות קורא, שאינו נמנה עם הסגל הקבוע של אוניברסיטת ת"א. 
   
 • 2.6   היקף העבודה 
  הפרוייקט יהיה שווה ערך למאמר או Working Paper בהיקף של 30 - 35 עמודים ויכלול, בין השאר, תאור הבעיה ושאלת המחקר, סקירת הספרות המדעית והמקצועית הרלוונטית, הצגת הפתרון ויישימותו, דיון, סיכום ומסקנות וכן רשימה ביבליוגרפית מקיפה. במקרים ספציפיים תדרש הצגת הפרוייקט במסגרת הסמינר המחלקתי בפני המורים והתלמידים בתחום.
   
 • 2.7   הסבת הפרוייקט לעבודת מחקר (תיזה):
  במקרים ייחודיים, בהתאם לנושא הפרוייקט והמלצת המנחה, תינתן לתלמיד האפשרות להרחיב את הפרוייקט לעבודת תיזה. בכך יוכל התלמיד להוכיח "יכולת מחקר" הנדרשת לצורך הגשת מועמדות לתכנית הדוקטורט. 

 

 

3. לוח זמנים

על התלמיד להגיש הצעה לפרוייקט לא יאוחר מסיום השנה השניה ללימודיו ולהשלים את הפרוייקט בתוך שני סמסטרים מיום הגשת ההצעה.

 

 

4. כללים להכנת פרוייקט סיום

 • 4.1  נוהל אישור הצעת העבודה:
  התלמיד יפנה למנחה פוטנציאלי וידון עימו בנושא הפרוייקט. עם גיבוש הנושא יגיש התלמיד למנחה בקשה לאישור פרוייקט סיום. ההצעה לפרוייקט סיום תכלול: 2-4 עמודים ברווח כפול ותכלול בצורה תמציתית את הסעיפים הבאים:
  • נושא העבודה.
  • מטרות העבודה, תאור הסוגיות שייכללו בה.
  • התרומה המדעית או היישומית של העבודה המוצעת.
  • סקירת ספרות תמציתית בציון השערות או מודלים שייבדקו.
  • שיטות המחקר, כולל דגימה, כלי המדידה וסוגי הניתוח.
  • רשימת ביבליוגרפיה התחלתית. להצעה יש לצרף טופס בקשה לאישור נושא לפרוייקט סיום (נספח א').
    
 • 4.2  הנחיות להגשת פרוייקט סיום: 
  • מבנה צורני ושפה
   ♦  העבודה תודפס על צידו האחד של הדף ברווח וחצי על דף בגודל A4 
       בלבד.

     יש להגיש 4 דיסקים.
    פרוייקט הסיום יוגש בשפה העברית. במקרים מיוחדים של מגבלות
       שפה או מקרים בהם המקצוע מחייב, לפי המלצת המנחה ובאישור
       ועדת ההוראה, יהיה ניתן להגיש את עבודת הגמר בשפה אחרת.
       במקרים אלה ייכתב תקציר בעברית.
  • ​שער העבודה
   את שער העבודה יש לערוך לפי הדוגמה.
  • ​שער פנימי
   השער הפנימי (העמוד הראשון שלאחר הכריכה) יודפס באותה צורה כמו שער העבודה בתוספת ההערה הבאה שמקומה בחלק התחתון של עמוד דוגמה

   הממצאים והמסקנות המופיעים בעבודה זו הם דיעותיו של כותב העבודה בלבד ואינם מייצגים בהכרח את השקפותיהם ודיעותיהם של מנחי העבודה, הקוראים או חברי הסגל האקדמי של הפעולטה לניהול.
  • שער בשפה האנגלית
   שער חיצוני דוגמה ופנימי בשפה האנגלית יופיעו בצידה האחורי של העבודה. תכנם יהיה תרגום נאמן של תוכן שער העבודה בעברית.  דוגמה
  • מבנה העבודה
   מבנה העבודה יהיה כדלקמן:
   1.  ​שער

   2.  ​דף הבעת תודה או הקדשה (אם קיים - יופיע בעמוד נפרד).
   3.  תוכן העניינים
   4.  תקציר באנגלית (אם העבודה נכתבה באנגלית יופיע תקציר בעברית)
   5.  גוף העבודה
   6.  רשימת ביבליוגרפיה
   7.  
   רשימת ציורים/טבלאות
   8.  נספחים

 

 

5. התקשרות עם ארגונים וגורמים עסקיים

ישנם פרוייקטים הכרוכים במגע עם חברות וגורמים עסקיים; לכן מובאים לתשומת לב התלמידים הכללים הבאים:

 • 5.1   פניית התלמידים לעריכת מחקר-שדה בארגון או במפעל כלשהו תבוצע רק באישור המנחה.
 • 5.2   פנייה לארגון או למפעל היא של התלמיד ולא של הפקולטה.
   
 • 5.3   הפנייה לארגון תהיה בכתב, ולא תהיה על גבי נייר רשמי של הפקולטה. 
   
 • 5.4   תלמיד שמחקרו מתמקד בארגון אחד או קבוצה קטנה של ארגונים ייגש לעבודת השדה רק לאחר שקיבל אישור על כך מהארגון או מהמפעל. האישור חייב לכלול את הסכמת הארגון או המפעל לפרסום העבודה, בין אם הפרסום יהיה בשמו המלא של הארגון או המפעל, או בשם בדוי כלשהו. אם הארגון יסכים מראש לאשר רק את ביצוע העבודה ויתנה את פרסומה באישור נוסף של החיבור הכתוב, ישיג התלמיד אישור לביצוע העבודה לפני שיחל בה. התלמיד יהיה חייב להשיג (לאחר הגשת החיבור לארגון), אישור נוסף לפרסום העבודה.
   
 • 5.5   תלמיד אשר במסגרת העבודה על פרוייקט הסיום שלו עורך ניסויים בהם מעורבים בני-אדם, חייב לקבל על כך אישור מראש מהוועדה המוסמכת לכך (ראה פרטים בתקנון האוניברסיטאי שבראשית ידיעון זה). 
   
 • 5.6   התלמיד ישלח מכתבי תודה לארגונים ולאישים איתם בא במגע ואשר עזרו לו בביצוע עבודתו.

 

 נספח א':

בקשה לאישור נושא והצעה לפרויקט מסכם

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block