תקנון התכנית לחילופי סטודנטים תואר שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

 

במסגרת לימודי התואר השני, יכולים התלמידים ללמוד סמסטר בחו"ל באחד מבתי הספר למנהל עסקים מהמובילים בעולם, במסגרת מארג הקשרים הבינלאומיים של הפקולטה.

כללי השתתפות בתכנית

 • התלמידים רשאים ללמוד בחו"ל סמסטר אחד בלבד. במקרים חריגים ניתן יהיה ללמוד 2 סמסטרים בתנאי שהתלמיד לא ילמד יותר מ-6 י"ס.
 • הפקולטה תכיר בקורסים שנלמדו בחו"ל, עד 6 י"ס לכל היותר (זאת לאחר בדיקת הקורסים והסילבוסים).
 • על אף שחלק מהאוניברסיטאות בחו"ל עשויות לדרוש מהתלמידים ללמוד יותר מ-6 י"ס, נקודות נוספות לא יאושרו.
 • חריגה ממכסת הי"ס הנדרשת להשלמת התואר מחויבת בתוספת שכר לימוד, בכפוף לתקנון היחידה לשכר לימוד. האחריות לבירור הנושא חלה על הסטודנט טרם יציאתו לחילופי סטודנטים. 
 • התלמידים רשאים ללמוד את הסמסטר האחרון של לימודיהם בחו"ל ובתנאי שנשארו להם 4 י"ס לפחות לסיום לימודיהם וזכאותם לתואר.
 • לא יאושרו קורסי פרויקט שנלמדו בחו"ל.
 • לא יאושרו קורסים שכבר נלמדו בפקולטה למנהל עסקים, באוניברסיטת תל אביב.
 • התלמידים רשאים ללמוד בחו"ל קורסי חובה ובחירה וקורסי התמחות. על התלמידים לקבל אישור מראש על הקורסים אותם ילמדו בחו"ל ממנהלת התכנית לחילופי סטודנטים.
 • קורסי שפה לא יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של התלמיד.
 • .תלמידי התכנית לניהול פיננסי מחויבים לקחת קורס אחד במימון במהלך שהותם בחו"ל ובאישור ראש התכנית בלבד. יש לציין זאת למנהלת התכנית בתהליך אישור הקורסים
 • תלמידי .M.Sc מחויבים  לקחת קורסים במסגרת ההתמחות שלהם ובאישור ראש ההתמחות בלבד. עליהם לציין זאת למנהלת התכנית בתהליך אישור הקורסים
 • התלמידים רשאים ללמוד בחו"ל במהלך סמסטר א', ב' וקיץ.
  • סמסטר א' בחו"ל מתקיים לרוב בחודשים אוגוסט עד דצמבר.
  • סמסטר ב' בחו"ל מתקיים לרוב בחודשים ינואר עד מאי.
  • סמסטר קיץ בחו"ל משתנה מתכנית לתכנית.
 • רשימת האוניברסיטאות תשתנה משנה לשנה ותפורסם באתר הפקולטה
 • תלמידים היוצאים לחו"ל ולא ניגשו לבחינות של הסמסטר האחרון בו למדו בפקולטה, זכאים לגשת למועד עוקב, ובתנאי שהקורס יינתן באותו סמסטר בו שב התלמיד מחו"ל.  

 

 

הכרה בקורסים

בהגעתו לאוניברסיטה המארחת:

 • התלמיד יישלח את הסילבוסים של הקורסים אותם ברצונו ללמוד בחו"ל אל מנהלת התכנית.
 • התלמיד ימלא טופס הסכם לימודים וישלח אל מנהלת התכנית.
 • רק לאחר קבלת האישור רשאי התלמיד להשתתף בקורס.

בחזרתו לארץ:

 • התלמיד ימלא טופס - הכרה בקורסים וישלח אל מנהלת התכנית.
 • האוניברסיטה המארחת תשלח בדואר אל הפקולטה למנהל עסקים את גיליון הציונים המקורי של התלמיד.

 

 

הערות

 • קורסים שילמדו בחו"ל יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של התלמידים, רק אם יאושרו על ידי מנהלת התכנית.
 • קורסים בחו"ל המאושרים כחלק מהתואר האקדמי, ירשמו בתיק האישי של התלמיד כ"פטורים" ללא ציונים. הקורסים לא יחושבו בממוצע הציונים, אך יוכרו כחלק מחישוב הניקוד בסמסטר
 • חישוב היחידות האקדמיות לכל קורס יתבצע באופן הבא:
  • על התלמיד לדווח את מספר השעות שלמד בכל קורס (ולהציג אישורים לכך).
  • החישוב יתבצע כדלהלן: 20 - 27 שעות = יחידה אחת. 28 - 35 שעות = 1.5 יחידות. 36 - 40 שעות = 2 יחידות.
  • מנהלת התכנית תבצע את ההמרה ותהיה המשיב הסופי בעניין.
 • לגבי כל קורס יהיה על התלמיד לבחור אם הוא מעניין לקחת אותו כקורס חובה או קורס בחירה. בכל מקרה, יש לציין את המקבילה של כל קורס בפקולטה ולהציג סילבוס או תיאור קורס. לגבי קורסי בחירה יינתן מרווח בחירה גדול יחסית, אבל קורסי החובה צריכים להיות זהים לקורס החובה המוצע בישראל.
 • קורסים בהם הציונים בחו"ל יהיו A או B יוכרו וכן יוכר קורס אחד בלבד שציונו שווה ערך לציוני הפקולטה בטווח שבין 60 - 69.
 • ההכרה בקורסים תינתן רק לאחר שהוגש סיכום חילופי התלמידים.
 • כל תלמיד שהשתתף בסמסטר בחו"ל יקבל תוספת של 20% בנקודות בבידינג, על מנת לפצות על העיכוב בהגעת הציונים מחו"ל.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block